Skip to main content
  • Archivaris
  • 411

Vrijplaatsen en veiligheid

In de afgelopen periode is een groot aantal vrijplaatsen en broedplaatsen geconfronteerd met ontruiming, controle-acties of verbod van geplande activiteiten op grond van brand- of andere veiligheidseisen. In het afgelopen jaar werd in Amsterdam Pakhuis Afrika ontruimd, werd de ADM aan een grootschalige controle onderworpen, waren er problemen rond de ingebruikname van de skatebaan op de NDSM-werf, werd het oud-en-nieuwfeest op Ruigoord verboden, evenals vrijwel alle activiteiten in de Van Gendthallen. Elders in het land gebeurt hetzelfde. De stationswerf in Culemborg werd op grond van brandveiligheid 'schoongeveegd', de gekraakte Heilig-Hartkerk in Breda werd voor een dag ontruimd om het leeg te slopen. Er zijn voorbeelden uit Zwolle, uit Den Haag...
Talloze beleidsnota's van gemeenten en rijk loven de betekenis van vrijplaatsen voor het culturele, sociale en economische klimaat van stad en land. Veel gemeenten hebben een speciaal broedplaatsenbeleid om dergelijke plekken te stimuleren. Men heeft de mond vol van "de Creatieve Stad", ruimte om te experimenteren, voor innovatie. Zodra er echter daadwerkelijk iets nieuws bedacht wordt, iets dat niet aan alle regels en wetten voldoet (wat praktisch inherent is aan vernieuwing), treedt diezelfde overheid sinds een paar jaar keihard op. Dan staat strikte handhaving van wetten en regels voorop en wordt met een beroep op de rampen in Enschede en Volendam tot verbod, sluiting of ontruiming overgegaan. Stads- en landsbestuurders lijken zich geen raad te weten met het spanningsveld tussen strikte handhaving van de regels voor veiligheid en het stimuleren van creativiteit en experiment. De gretigheid waarmee sommige bestuurders en ambtenaren die gekke, alternatieve plekken lastig vallen en zelfs sluiten doet vermoeden dat men wars is van afwijking en vernieuwing.

Strikte naleving van veiligheidsregelgeving verstikt elk experiment en elke vernieuwing en betekent het einde van de Creatieve Stad. Absolute veiligheid bestaat niet, zo veel is duidelijk. Er wordt gestreefd naar het 'maximaal haalbare'. Er is altijd sprake van het afwegen van voorschriften en praktijk en dus van een compromis. Voorschriften en regels kun je eindeloos bijschaven en verbeteren, haalbaarheid en praktijk hebben uiteindelijk het laatste woord.
Financiële overwegingen horen ook bij de praktijk en bepalen dus mede de grens van de 'haalbare veiligheid'. Daarbij zijn vrijplaatsen, broedplaatsen, sociale en culturele instellingen met hun geringe budgetten altijd in het nadeel. Zij hebben geen geld om de standaard voorschriften tot in de uiterste details uit te voeren, door een onzekere legale status, door een tijdelijke status of omdat ze alles low budget en met vrijwilligers willen doen. Daarom is overleg over de veiligheid tussen overheid en gebruiker noodzakelijk. Niet om wetten en regels buiten spel te zetten of om ermee te marchanderen, maar om tot praktische, realistische en haalbare uitvoeringsafspraken te komen.
Zelfs wanneer de technische regels volledig nageleefd worden, is veiligheid niet gegarandeerd. Bestuurders klampen zich echter vaak angstig aan deze technische normen vast. In de Baarsjes liet stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren de afgelopen jaren zien dat het ook anders kan, dat je als verantwoordelijk bestuurder ook kunt kiezen voor het zoeken naar creatieve oplossingen. Broedplaats "Het Voorbeeld" werd in de gelegenheid gesteld een gelijkwaardig alternatief te formuleren voor de op financiële gronden onhaalbare technische brandweereisen, in de vorm van afspraken over het gebruik (brandwachten, maximale aantallen bezoekers, duidelijke informatie over vluchtwegen).

Eigen verantwoordelijkheid
De rijksoverheid benadrukt voortdurend de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Gebruikers van vrijplaatsen stellen die eigen verantwoordelijkheid voorop. Ze gaan daarin verder dan de overheid gewend is, en nemen de daarbij horende risico's. Hun bezoek weet en waardeert dit juist. Ten aanzien van vrijplaatsen, broedplaatsen, kraakpanden en dergelijke heeft de overheid duidelijk moeite om te vertrouwen op de zelfredzaamheid van haar burgers. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om binnen de wettelijke kaders een veiligheidssituatie te bereiken die zowel voor de overheid als voor de krakers / vrijplaatsen / broedplaatsen / sociale en culturele instellingen acceptabel en haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk is. Het Bouwbesluit, het wettelijk kader voor onder andere de veiligheid van gebouwen, wijst expliciet op de mogelijkheid 'gelijkwaardige alternatieven' toe te passen. Dit vereist dat er tussen overheid en (vertegenwoordigers van) vrijplaatsen een open en flexibel overleg is, op een professioneel niveau, en dat geen overhaaste beslissingen (lees: tot ontruiming) worden genomen.
Alternatieve en soms onorthodoxe maatregelen moeten objectief en niet vooringenomen worden beoordeeld. Er moet worden gezocht naar oplossingen in plaats van naar tekortkomingen.
In het debat naar aanleiding van vijf jaar broedplaatsenbeleid in Amsterdam op 18 november 2005 gaf burgemeester Cohen aan dat hij bereid is om vrijplaatsen / broedplaatsen de mogelijkheid te geven tot het inwinnen van een contra-expertise over de uitvoering van (veiligheids-)regels. Een belangrijke toezegging, maar er is meer nodig om te voorkomen dat creatieve plekken in de stad op grond van (brand-)veiligheidseisen geëlimineerd worden.
Wij vragen van de (Amsterdamse) bestuurders dat alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat vrijplaatsen, die als broedplaatsen van creativiteit van wezenlijk belang zijn voor de stad, door uitvoering van de regelgeving - met name die op het gebied van veiligheid - zouden moeten sluiten - de afdeling Preventie van de Amsterdamse Brandweer weer open staat voor overleg om tot creatieve en volwaardige oplossingen te komen - er budget beschikbaar komt, bijvoorbeeld via het Projectbureau Broedplaatsen Amsterdam, waarmee vrijplaatsen zo nodig deskundigheid op het gebied van brandveiligheid kunnen inhuren - de voorzitters van de stadsdelen dezelfde ruimte voor contra-expertise bij dreigende ontruiming scheppen die Cohen voor de centrale stad heeft geschapen.

Strikte naleving van veiligheidsregelgeving verstikt elk experiment en elke vernieuwing en betekent het einde van de Creatieve Stad (Amsterdam, 9 februari 2006 - De Vrije Ruimte - www.vrijeruimte.nl)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 411, 3 maart 2006